Att leva med rosacea

Att leva med rosacea

 

Rosacea är en hudsjukdom som räknas som en av våra folksjukdomar då den inflammatoriska varianten (den som ger utslag, men det finns även rosaceatyper som enbart ger ihållande rodnad och ögonbesvär) drabbar 2-3 procent av den vuxna befolkningen. Världen över är mer än 40 miljoner människor drabbade och åkomman är vanligast i åldern 30–50 år.
 

WorldSå du är inte ensam även om det säkerligen kan kännas så.
2018 genomfördes en global studie (”BURDEN”) med målsättningen att få en djupare förståelse för den verkliga påverkan av rosacea. Studien inkluderade både personer med rosacea (710 personer) samt läkare som behandlar rosacea (554 läkare) vilka fyllde i ett intervjuformulär på internet.

Clock


Mer än hälften av alla rapporterade ha symtom mer eller mindre jämt…

 

87


87% av de intervjuade lider av försämringsperioder.

 

Time


86% av personerna gör förändringar i sitt beteende för att kontrollera sina symptom och 1 av 5 gör stora förändringar i sitt dagliga liv (undviker sociala kontakter, underhållning och aktiviteter med vänner).

 

Tabell-2019

 

 

Ska det behöva vara så här?


Nej.

I rapporten som omnämns ovan framkom att det krävs en ökad dialog mellan läkare och den med rosacea som söker hjälp. Ett tydlighet i kommunikationen gör det lättare för den behandlande läkaren att avgöra lämpligt behandlingsalternativ och optimera resultatet utifrån individens behov.

82% av de intervjuade personerna upplever att deras rosacea inte är helt under kontroll. Genom att ha målsättningen att nå en hud helt utan roceasymtom kan den belastning som rosacea innebär minskas. Det räcker inte alltid med att nå en nästan symtomfri hud då det extra steget till att bli helt symtomfri för många kan innebära:

  • Ingen påverkan på livet i stort (livskvalitet)

  • En lägre sannolikhet att tvingas anpassa sitt beteende och dagliga liv

  • Färre besök hos läkaren