Galderma Nordic AB - din integritet i samband med säkerhetsövervakning

Galderma Nordic AB - din integritet i samband med säkerhetsövervakning
 

Följande definitioner används i detta integritetsmeddelande

Biverkning: en oönskad, oavsiktlig eller skadlig reaktion som har samband med användningen av en Galdermaprodukt.
Personuppgifter: information som kan användas för att identifiera dig eller någon annan person.
Galderma: Galderma Nordic eller dess närstående företag (eller bådadera), som i detta integritetsmeddelande också hänvisas till som ”vi”, ”oss” och ”vår”.
 

Galdermas säkerhetsövervakning och din integritet

Din säkerhet är oerhört viktig för oss på Galderma, och vi är måna om att alla våra produkter ska användas på ett säkert sätt. I detta integritetsmeddelande beskriver vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav på säkerhetsövervakning av alla produkter som vi marknadsför eller håller på att utveckla. Detta kallas våra övervakningsskyldigheter. I integritets­meddelandet beskriver vi också hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du kontaktar oss för att ställa allmänna frågor om användningen av våra produkter.
 

Omfattningen av detta meddelande

Detta integritetsmeddelande gäller uppgifter som vi samlar in från dig per telefon, fax, e-post eller webben för att följa tillämpliga bestämmelser om rapportering av biverkningar, samt uppgifter som du lämnar till oss om användningen av våra produkter.

Vi kan också få uppgifter om dig från tredje parter i rapporter om biverkningar som berör dig. Det kan till exempel vara vårdpersonal, jurister, marknadsföringsföretag, Galdermas säljare, släktingar eller andra personer ur allmänheten.
 

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du eller någon tredje part lämnar information om dig i samband med att du använder våra produkter eller berörs av en biverkning. Se också avsnittet Uppgiftslämnare nedan om du själv rapporterar en biverkning.

Enligt lagstiftningen om säkerhetsövervakning är vi skyldiga att föra ”detaljerade register” över alla biverkningar som rapporteras till oss. På så sätt kan biverkningarna utvärderas och uppgifterna jämföras med andra uppgifter om biverkningar som har registrerats rörande produkten. När du är föremål för en biverkningsrapport kan vi samla in följande personuppgifter om dig, om du tillhandahåller dem:

 • Namn eller initialer
 • Ålder och födelsedatum
 • Kön
 • Vikt och längd
 • Foton
 • Internt referensnummer
 • Uppgifter om den produkt som gav upphov till biverkningen, inklusive faktisk eller ordinerad dosering och behandlingstid, anledningen till att du har använt produkten och eventuella förändringar av behandlingen
 • Uppgifter om andra läkemedel eller botemedel som du använder eller använde vid tidpunkten för biverkningen, inklusive den faktiska eller ordinerade doseringen, behandlingstid, anledningen till att du har använt läkemedlet och eventuella förändringar av behandlingen
 • Uppgifter om biverkningen, den behandling du fick med anledning av den samt eventuella långsiktiga hälsoeffekter av biverkningen
 • Annan medicinsk bakgrund som uppgiftslämnaren anser vara relevant, dokumenterad med till exempel laboratorierapporter, läkemedelshistorik eller sjukdomshistorik


En del av dessa uppgifter anses enligt lag vara ”känsliga personuppgifter” om dig. Till denna kategori hör personuppgifter som ger information om

 • hälsotillstånd,
 • etnisk tillhörighet eller ras.

Vi behandlar bara dessa uppgifter avsiktligt när de är relevanta och nödvändiga för att noggrant dokumentera den biverkning du har drabbats av och uppfylla kraven på övervakning. Dessa krav är till för att vi och de behöriga tillsynsmyndigheterna ska kunna diagnostisera och hantera sådana biverkningar och förhindra att de inträffar i framtiden. Vi kan samla in känsliga personuppgifter om dig om du lämnar sådana uppgifter till oss.
 

Uppgiftslämnare

Om du rapporterar en biverkning som berör dig själv eller någon tredje part till oss är vi skyldiga att samla in dina personuppgifter för att säkerställa att biverkningar blir spårbara och möjliga att följa upp. Därför måste vi ha information som gör att vi kan kontakta dig som uppgiftslämnare när vi har fått din rapport. När du rapporterar en biverkning kan vi samla in följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress, telefonnummer eller faxnummer)
 • Yrke (de frågor vi ställer till dig om en biverkning kan anpassas till dina förmodade medicinska kunskaper)
 • Relation till den som omfattas av rapporten

Om du också omfattas av rapporten kan du kombinera denna information med de uppgifter som du lämnar om den biverkning du har drabbats av.


Hur vi använder och lämnar ut dina uppgifter

För att fullgöra våra övervakningsskyldigheter och uppfylla lagkraven på att undersöka mönster i alla länder där vi marknadsför våra produkter lämnar vi ut dina uppgifter till våra kontor i Schweiz, Frankrike och Sverige. Vi kan använda och lämna ut dina uppgifter för nedanstående syften.

A)     När vi är skyldiga att göra detta enligt lag

 • för att undersöka biverkningen,
 • för att sammanställa uppgifterna om biverkningen med uppgifter om andra biverkningar som Galderma har fått, i syfte att analysera säkerheten hos en sats, Galdermaprodukt eller aktiv substans som helhet och
 • för att utarbeta obligatoriska rapporter till nationella myndigheter eller andra offentliga myndigheter, så att de kan analysera säkerheten hos en sats, Galdermaprodukt eller aktiv substans som helhet tillsammans med rapporter från andra källor.
   

B)     När du har gett ditt samtycke

 • för att kontakta dig och ge dig mer information om den biverkning som du har rapporterat och
 • för att svara på eventuella frågor du har om användningen av våra produkter.

 

C)     När vi eller någon tredje part har ett berättigat intresse av att uppgifterna används eller lämnas ut. Dessa intressen är

 • att analysera och förbättra våra produkter och
 • att granska och övervaka kvaliteten hos vår kundservice.
   

Vi kan också använda och lämna ut dina personuppgifter för att kunna svara på eventuella frågor du har om användningen av våra produkter, till exempel om du inte har följt doseringsanvisningarna för en produkt och undrar vad du ska göra.

Dessutom lämnar vi ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, det vill säga externa företag som vi anlitar för att hjälpa oss med säkerhetsövervakningen. Tjänsteleverantörer och deras utvalda personal får endast tillgång till och rätt att använda dina personuppgifter för vår räkning för att utföra de specifika uppgifter som de har anlitats för, i enlighet med våra instruktioner, och de måste skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter som har samlats in från dig kan också överföras till en tredje part i samband med att en av våra produkter säljs eller överlåts. I sådana fall kommer vi att kräva att köparen eller övertagaren behandlar personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Vi lämnar ut uppgifter till inhemska och europeiska myndigheter i enlighet med lagstiftning och branschregler om biverkningsbevakning.           

Den lagring och behandling av personuppgifterna som beskrivs ovan kan göra det nödvändigt att i slutändan överföra dina personuppgifter till eller lagra dem på en plats utanför ditt hemland. När vi lämnar ut dina personuppgifter till ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) (till exempel andra enheter inom Galderma eller tjänsteleverantörer), däribland till länder som har andra normer för dataskydd än de som gäller inom EES-området, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i linje med tillämpliga lagkrav för att säkerställa att dina personuppgifter får samma skydd som i EES-området. Dessa åtgärder kan inbegripa att (i) ingå av Europeiska kommissionen godkända standardavtal för att skydda dina personuppgifter (och du har rätt att be oss om en kopia av dessa avtal genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan) och/eller (ii) inhämta ditt samtycke (när detta är tillåtet enligt lag).


Hur vi lagrar uppgifter

Eftersom patientsäkerheten är så viktig sparar vi alla uppgifter som vi samlar in om dig i samband med en biverkningsrapport eller förfrågan om en Galdermaprodukt, för att säkerställa att vi kan bedöma säkerheten hos våra produkter korrekt över tid. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera uppgifterna och därmed reducera möjligheterna att härleda dem till dig när vi behandlar och överför uppgifter.

Vi sparar biverkningsrapporterna under de perioder som krävs enligt lag. Om vi inte måste spara dina personuppgifter enligt lag behåller vi dem bara så länge som behövs för att vi ska kunna besvara eventuella uppföljningsfrågor från dig eller analysera och förbättra våra produkter. Därefter vidtar vi åtgärder för att radera personuppgifterna ur våra system.


Dina rättigheter till dina uppgifter

Du har rätt att begära att få en kopia av dina personuppgifter, att de ska rättas eller raderas, att behandlingen av dem ska begränsas eller att de ska överföras till andra företag. Du kan också ha rätt att invända mot viss behandling och att dra tillbaka ett samtycke till behandling av dina personuppgifter som vi har bett dig om. Dessa rättigheter kan inskränkas om vi kan visa att vi inte kan hörsamma din begäran. Av juridiska skäl kan vi till exempel inte radera uppgifter som har samlats in i samband med en biverkningsrapport såvida dessa inte är felaktiga.

När vi begär att få personuppgifter för att kunna uppfylla lagkrav måste dessa uppgifter lämnas till oss: i annat fall kan vi inte fullgöra våra rapporteringsskyldigheter. I alla övriga fall är det frivilligt att lämna begärda personuppgifter.

Vi hoppas att vi ska kunna tillgodose dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud på adress [email protected] om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att klaga hos dataskyddsmyndigheter.


Kontaktuppgifter

Dina uppgifter lämnas till Galderma Nordic AB och lagras i databaser hos Galderma Nordic AB samt i databaser på värdservrar i Schweiz, vilka ägs och administreras av Galderma S.A., ett schweiziskt aktiebolag med huvudsäte på

Avenue Gratta-Paille 2 CH - 1018 Lausanne Schweiz

Kontakta oss på adress [email protected] om du har frågor om detta integritetsmeddelande.

 

Giltigt från 2020-02-18